تلویزیون, ممنوع

تلویزیون رواتاق خواب کودک نزارید

تلویزیون رواتاق خواب کودک نزارید

تلویزیون را در هال قرار دهید

تحقیقات مکررا این موضوع را نشان داده اند که بچه ها در اتاق خود تلویزیون تماشا می کنند وزن بیشتری دارند کمتر می خوابند.نمرات کمتری در مدرسه می گیرند ومهارت اجنماعی ضعیف تری دارند

وقتی فرزندتان از انجام کاری لذت میبرد دستور دادن شما برای توقف کار بی نتیجه خواهد بود.

مثلا وقتی کودک در حال بازی یارانه ای یا تماشای تلویزیون است اگر مادر بیست بار هم بگوید:بسه دیگه

پاشو دیگه

درس هات مونده

چشم هات اسیب میبینه

بیام خاموشش میکنم و……

ولی کودک حاضر نیست ادامه ندهد و لذتش را کتوقف کند.

پس بهتره است کودک به جای این حرفا یا تهدید ها به پیشنهاد یک جایگزین جذاب بدهید یا به او زمان اتمام بدهید.

مثلا بگویید:

بیا باهم کبک بپزیم

بریم فوتبال بازی

وقتی عقربه بزرگ به عدد سه رسید تلویزیون را خاموش کن.

بریم با رنگ انگشتی روی دیوار حمام نقاشی بکشیم.

بسته به علایق فرزندتان جایگزین در نظر بگیرید و مدام تذکر ندهید.

وابستگی _شدید_کودک_نسبت _به_تلویزیون_را_چگونه_تعدیل_کنیم؟؟

برای اینکه در خانه هم کودکان و هم سایر اعضای خانواده بتوانند از تلویزیون استفاده کنند باید درمورد تماشای تلویزیون به طور منطقی وعادلانه تقسیم زمانی وبرنامه ریزی انجام شودو دراین زمینه قانون و مقرراتی وجود داشته باشد

مثلا به کودک بگوییم که این برنامه رااز این ساعت تا این ساعت می تواند ببیند

تلویزیون روشن شود واو برنامه اش را ببینداگر بخواهد تا اخر برنامه ها بشیند پدر و مادر باید وارد عمل شوند و اعمال نظر کنند.

زمان بندی برای دیدن برنامه های تلویزیون باید طوری باشد که هریک از اعضای خانواده بتوانند برنامه مورد علاقه خود را ببیند وتلویزیون در اختیار یک نفر نباشد

دکتر سیما فردوسی.(تلویزیون رواتاق خواب کودک نزارید)

صفحه بعدیفواید بازی با لگو برای کودکان