عزت نفس, کودک

راه بالا نگهداشتن عزت نفس کودک

راه بالا نگهداشتن عزت نفس کودک

عزت نفس گرانبها ترین میراثی است که پدر و مادرمی توانند برای کودک به ارث بگذارند. که با هیچ ثروتی قابل مقایسه نیست و مستقیم از رفتار والدین گرفته می شود.

والدین باید علاوه برآنکه کودکان خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات کنید به آنها آزادی عمل دهند تا عزت نفس بیابد و بتوانند خود را باور کنند.

که راه بالا نگهداشتن عزت نفس کودک این است که

 • فرزندتان را با دیگران مقایسه نکنید.حتی وی را با فرزندان دیگرتان مورد مقایسه قرار ندهید زیرا این کار سبب می شود که فرزندتان عزت نفس خود را از دست بدهد.
 • اشتباهاش رو راحت ببخشید
 • خوبیهاشو بزرگ کنید.
 • به حرفاش خوب گوش بدهید.
 • شب هر کاری دارید کنار بزارید و برایش قصه بگید.
 • بی دلیل بغلش کنید و ببوسید
 • مقایسه اش نکنید
 • با فرزندتان بازی کنید
 • زمانی که میگوید نمیتوانم بگویید میدانم از عهده ی انجام آن بر میایی.
 • روابطتان را با همسرتان ترمیم و تصحیح کنید.
 • اگه اینکار رو بکنی/نکنی وای بحالت رو نگید.
 • گاهی باهاش کارتونهایی که دوست داره ببینید.

نشانه های اعتماد به نفس پایین در کودک:

  کودک خود را حقیر و بی‌ارزش می‌داند.

* از انجام کارهای جدید اجتناب می‌کند.

* آرزو دارد که فرد دیگری باشد.

* عدم توانایی در تصمیم گیری از دیگر نشانه های اعتماد به نفس پایین است .

کودک به آینده امیدوار نیست.

*  به بچه‌های کوچک‌تر از خود تمایل به زورگویی دارد.

*  در برابر همسالانش احساس ضعف می‌کند.

*  تحت سلطه همسالان خود است.

*  درباره خودش اطلاعات کمی به دیگران می‌دهد.

با سلامت روان آن‌ها را در سال‌های بزرگسالی نیز تضمین می‌کنید.

داشتن احساس و باوری خوب نسبت به خود در هر دوره ای از زندگی، آرامش و خوشبختی را به همراه خواهد داشت.نوع تربیت و رفتار والدین با کودک تا حد زیادی در داشتن این احساس خوب تاثیر می‌گذارد. طرحواره‌های اولیه کودک براساس مشاهدات و شنیده‌هایش از پدر و مادر شکل می‌گیرد؛ در روانشناسی کودک نوع برخورد والدین با کودک در ایجاد یا افزایش اعتماد به نفس در دوران کودکی و به تبع آن در بزرگسالی بسیار حائز اهمیت است.

صفحه بعدی چگونگی برخورد با جیغ زدن کودک